Quiz1

1. Det befinner seg en minnelund ved Trefoldighetskirken i Arendal. Minnelunden bærer navnet etter en kjent personlighet fra byen. Hva het han?


Morten Smith Dedekam
Anton Christian Houen
Morten Michael Kallevig

2. Ved et kongelig reskript i 1723 fikk Arendal privilegier som fullverdig by. Når ble dette reskriptet underskrevet?


7. mai
7. juni
7. juli

3. Schnurbusch hotell brant ned i 1868. Nytt hotell gjenoppstod på samme sted. Etter hvert fikk hotellet nytt navn. Hvilket?


Grand hotell
Phoenix hotell
Central hotell

4. En losoldermann hadde overoppsyn med losene i sitt distrikt. Hva het Arendals første losoldermann?


Søren Hansen Nabben
Jens Thorup Mikkelsen
Petter Bøeg

5. Ved en forordning av 1720 ble losing bare tillatt for dem som hadde kongelig godkjennelse. Den største stasjonen for Arendal lå på Merdø. Hvor mange ansatte var det ved Merdø losstasjon i 1720?


12
22
32

6. Når ble losstasjonen på Merdø nedlagt?


1969
1971
1972

7. Hva het Arendals første havnefogd?


Olluf Abrahamsen
Petter Christenssen
Petter Bøeg

8. Kontorsjef John Ditlef Fürst (1826-1886) er også kjent som


Organist
Fotograf
Frimerkesamler

9. Når flyttet Morten Michael og Kitty Kallevig inn i den bygningen som opprinnelig ble kalt Kallevigs Palé (Arendals gamle rådhus)?


1810
1815
1820

10. Utenfor Sparebanken Sør står skulpturen To foler. Hva heter kunstneren som skapte denne skulpturen?


Gustav Vigeland
Nils Aas
Per Hurum

Tilbake til forsiden