Litt av hvert 2

1. Johannes Wilhelm Christian Dietrichson (1815-1883) var i noen år sogneprest i Austre Moland. Han fratrådte embetet i 1876 og fungerte etter det som:


Biskop i Agder
Sogneprest på Hisøy
Postmester i Porsgrunn

2. Arendal by var herjet av flere bybranner. Når inntraff den første?


1788
1798
1808

3. Brit Hoel (tidligere Jørgensen), representerte Aust-Agder på Stortinget i 16 år (fra 1981 til 1997). Hvilket parti representerte hun?


Høyre
Kristelig Folkeparti
Arbeiderpartiet

4. Even Meldal Schelderup Cormontan (1798-1893) bodde mange år i Arendal før han utvandret til USA. Hva slags stilling hadde han i Arendal?


Han var folkeskolelærer
Han var sorenskriver
Han var sogneprest

5. Det lå en norsk torpedobåt forankret i Kolbjørnsvik 9. april 1940. Hva het den?


Greif
Jo
Eidsvoll

6. Et omfattende opprør fant sted i Arendal i juni 1813. Hva var bakgrunnen?


Bønder og allmue gjorde opprør for å få utlevert korn fra kornlagrene
Allmuen gjorde opprør mot krigføringen
Allmuen gjorde opprør mot kongemakten

7. Engene kirke ble opprinnelig bygget et annet sted enn der den ligger nå. Hvor ble den opprinnelig bygget?


Tvedestrand
Grimstad
Froland

8. Assuranceselskapet Gard ble stiftet i Arendal i 1907. Hva slags skip kunne det i de første årene tegnes ansvarsforsikring for?


Bare seilskip
Bare dampskip
Både damp- og seilskip

9. Gjerstad er en kommune, men også et gårdsområde i Arendal kommune. Hvor ligger gårdsområdet Gjerstad?


På Hisøy
På Tromøy
På Eydehavn

10. Idrettsklubben Grane ble opprinnelig stiftet under navnet skiklubben Grane. Når ble klubben stiftet?


1900
1902
1908

Tilbake til forsiden