Kong Oscar 2. besøker Arendal

Arendal er et Navn der har god Klang i mine Øren og har givet god gjenlyd i mit Hjerte helt siden mine unge Dage. (Kong Oscars innledningsord til takketalen i Rådhuset 22. juli 1891).

Kong Oscar 2. (1829-1907) ble betegnet som Europas mest opplyste monark i sin samtid. Han ble utdannet som sjøoffiser og fikk også universitetsstudier i humanistiske fag. Da broren Karl 4. døde, ble han svensk og norsk konge i 1872, 43 år gammel.  

Oscar 2. ble kronet i Trondheim 18. juli 1873. Før kroningen foretok han en lengre reise gjennom Nord-Norge til den russiske grensen. Her hadde ingen konge vært siden Kristian 4.s dager. Også som prins hadde Oscar flere ganger reist i Norge.  

Oscar 2. var den eneste av unionskongene som oppfylte den norske Grunnlovens krav om at kongen årlig skulle oppholde seg noen tid i Norge. To-tre ganger hvert år bodde han noen uker i Kristiania.

Han foretok også flere lengre reiser omkring i landet. Mottagelsen var alltid hjertelig, selv når den politiske situasjonen var spent. Kongen var språkbegavet, og snakket alltid norsk i Norge og med nordmenn.  

Oscar 2. engasjerte seg så sterkt i den norske forfatningskampen at regjeringen Sverdrup (1884) ble et personlig nederlag for ham. Senere skrev han sine memoarer i tre bind for å rettferdiggjøre sin rolle.

Besøket i 1851

Som prins avla han Arendal et flere dagers besøk i august 1851. Han visiterte verftet hvor Stephansen var i ferd med å bygge landets største skip. Prins Oscar gav skipet sitt navn (Oscar Fredrik). Senere denne dagen deltok han i en mottakelse med etterfølgende ball på Rådhuset. De neste dagene besøkte han gården Tangen og Nes Jernverk.

Overalt ble han møtt med stor entusiasme, ærbødighet og hengivenhet. Denne ærbødigheten kom tydelig til uttrykk gjennom byfogd Prams tale til prinsen. Vestlandske Tidende refererte talen slik:

”Ved Soupeen udbragte Hr. Byfogd Pram Hs. Kgl Høihed Prinds Oscars Skaal og udtalte i et smukt og hjertelig Foredragden glade Følelse som oplivede og besjælede alle ved at have den elskede Kongesøn i sin Midte”.  

Om besøket i 1891

Vestlandske Tidende kunngjorde det detaljerte programmet for kong Oscars besøk i Arendal 22. juli 1891. 

Kongen besøkte Arendal på et tidspunkt da unionskampen tilspisset seg. Venstre gikk langt i å antyde unionsbrudd. Det var den svært unionskritiske Sverre Steen som nylig hadde dannet en ren venstre-regjering. For øvrig nektet kong Oscar 2. å godkjenne Steen som minister da Johan Sverdrup dannet regjering i 1884. 

Programmet viser til den minste detalj hvordan Arendal skulle vise seg frem for kongen.  Byens ordfører var Thorvald Christensen. Han var godt kjent med Oscar 2. ettersom han i 21 år var kammerherre ved det norske hoff for både Karl 4. og Oscar 2. 

Ekstrablad til Den Vestlandske Tidende

De af Arendal Kommune trufne Forføininger i Anledning av H.M. Kongens Besøk i  Arendal den 22 de Juli 1891:

Når Dampskibet «Kong Ring» Kl. 9 ½ viser sig udenfor Skotteholmen, gives Salut, 21 Skud, fra Batteriet. Kongeskibet mødes og omgives ved Indseilingen af Seilforeningens Baade, Dampskibe og de hjemmeliggende flagsmykkede Skibe.

Til Landstigningen er opbygget en Estrade i Niveau omtrent med Dampskibets Dæk, hvorfra en Trappe fører til en for Kommunebestyrelsen og andre Autoriteter opført Forhøining, alt smykket med Stænger, Flag, Vaabenskjolde, Krandse og Emblemer.

For Damer er opført 2de Tribuner, hvortil Billetter er uddelte, og det er afdelt Plads for Smaapiger i Nationaldragt paa Tribunernes Trin. Vest for Tiribunerne er Estrade for Musikkorpset, i Øst for Sanforeningerne.  

Paa begge Sider er der Plads for Foreninger og Korporationer. Naar Kongeskibet har lagt til Dampskibsbryggen ved Estraden, gaar Amtmanden, Ordføreren og Magistraten ombord. Ved Kongens Landstigning udbringes af Ordføreren et Leve for Høistsamme, ledsaget af Fanfare, hvorefter Kongesangen udføres af Turnernes Musikforening og Sangforeningerne.

Derpaa udføres den for Anledningen af Organist Olsen componerede Festmarsch.

H.M. Kongern vil derefter fra Vinduet paahøre Sangforeningernes Udførelse af den for Dagen forfattede Velkomstsang med Ord af Dispacheur Jensen og Musik af Organist Olsen.

Præsentation foregaar derpaa for Kongen i Posthusgaarden 2den Etage, først af Kommunebestyrelsen, ældre Medlemmer af denne, samt af Formændene i de forskjellige Foreningers Bestyrelser ved Ordføreren, derpaa af Embeds og Bestillingsmænd, som dertil er tilsagte af Amtmanden.

Antagelig en halv Time efter Ankomsten, eller Kl. 10 ½ foretager H.M. Kongen med Følge den paatenkte Tour for at bese Byen. Ordningen af samtlige Kjøringer, hvortil 9 Landauere velvillig er stillet til Disposition af private Vogneiere, er overtaget af Politimesteren med Bistand af Hr. Charles Nielsen.

Der kjøres igennem Langbryggen, som er prydet med Flagstænger, og hvor de forskjellige Foreninger og Korporationer vil opstille sig i Række med sine Faner. I Kirkegaden vil Smaagutter med Flag faa Plads.

Der standses ved Arendals nye Kirke, hvor H.M. Kongen modtages av Provsten, Kirkeinspektionen, Formanskabet m.fl.  Der udføres Musik og Chorsang fra Orgelet.

H.M. Kongen besøger derpaa den høiere Almueskoles nye smukke Skolebygning med Musææt, hvor han modtages af Rector med Lærere, Skoleforstanderskabet og Musæumsdirektionen. Udsigten Kirkebakken besees.

Ledsaget af sin Suite aflægger H.M. Kongen derpaa Amtmanden en Visit, der kjøres da fra Kilebakken gjennem Kirkegaden, Toldbodgaden, over Torvet og Torvgaden til Vestregade.

Derpaa fortsættes Kjøretouren opover Vestregade og Nygaden til Hylleveien med dens smukke Udsigt.  Antagelig besøges ogsaa Udsigten fra Batteriet. Ledsaget foruden af sin Suite tillige af Amtmanden, Ordføreren og Fogden i Nedenæs, foretager H.M. Kongen henimod Kl. 12 en  Kjøretour fra Dampskibsbryggen udover den nye Barbovei.

Der standses paa Enkefru A. Foss’ Eiendom Nystuen, hvor Barbo Kommunebestyrelse m.fl. vil complimentere H.M. Kongen.

Kl. 1 vil H.M. Kongen kjøre over Langbryggen, Kirkegaden, Fiskebryggen etc. til Raadhuset, hvor Arendals Kommune giver en Dejeuner dinatoire for saa stort Antal Deltagere, som den nyrestaurerede Festivitetssal kan rumme.  

H.M. Kongen modtages ved Hovedingangen af Formandskabet og Festcomiteen. Ved Bordet vil H.M. Kongen tage Plads mellem Ordføreren og Amtmanden.

Til Festmaaltidet er inbudt foruden H.M. Kongens Følge, Amtmanden. Storthingssupleant og senest mødende Storthingsmand for Arendal og Grimstad, Hr. Smith-Petersen. Cheferne og enkelte høiere Officerer paa herliggende svenske og tydske Orlogsskibe, samt Capteinen paa «Kong Ring». Taffelmusikken udføres af Marinens sømilitære Korps Orchester.

Ordføreren Toldinspektør Christensen udbringer Skaalen for H.M. Kongen, Vice-ordføreren Consul Evensen for Dronningen. Consul Kallevig for H.M. Kronprinsen og den øvrige Kgl. Familie.

Der vil ikke blive udbragt flere Skaaler og ikke holdt lange Taler. Efterat Kaffe er indtaget foretages Tour med Dampskibet «Ferm» som for Leiligheden er festligt udsyret og forsynet med Solseil og Møblement paa Dækket, opover Elven. Antagelig medfølger foruden Kongens Følge, Formandskabet, Amtmanden, Fogden i Nedenes m.fl. i et Antal af 25.

Paa Dampskibsselskabets Vegne, der velvillig har sat Fartøiet til Kommunens Disposition, medfølger Hr. C. H. Johnsen, Fartøiet styres af Capt. A. Tellefsen. Touren gaar forbi Vrængen, hvor der ved Hr. Consul Kallevigs Eiendom Tangen er reist en Æresport af Hisø Herred.  

Der gaaes opover Elven til henimod Enkefru Johan Hanssens Eiendom. Paa Tilbageveien stoppes ved Tangen, hvor H.M. Kongen ved Æresporten vil modtages af et større Antal Fremmødende, hvoriblandt Damer med Blomster.

Paa Consul Morten Kallevigs nærliggende Villa Skovsbo vil Hisø Kommune-bestyrelse med Ordføreren i Spidsen complimentere H.M. Kongen, som derefter med Følge kjører Vesterveien over Strømsbroen, hvor et festligt Arrangement af de Omkringboende er truffet, ned til Byen, og da igjennen Vestregade, om Consul S. Eydes Hus og langs Kiddelsbugt og den indre Havn ud til Dampskibsbryggen, antagelig Kl. 6 ½. 

Om Eftermiddagen vil der i Byen blive musiceret af Turnernes Musikforening.

Efter et Par Timers Hvile kjører H.M. Kongen med Følge fra Dampskibsbryggen til Ballet paa Raadhuset, hvortil Deltagerne i Forveien har samlet sig i Tiden mellem Kl. 8 og 8 ½.

Raadhuset, som i sin Tid er skjænket Byen af den ældre Sparebank, blandt andet for at anvendes til Festivitetslokale, har i sin 3die Etage en større Sal, som i Løbet af Vinteren, efter tidligere Bestemmelse af Kommunebestyelsen, har undergaaet en fuldstændig Istandsættelse, hvorunder bl. andet Loftet, som var altfor lavt, er forhøiet ved at Gulvet i den ovenover værende Mezzanin-Etage er borttaget, hvorhos der er opført et Galleri med Plads for Orchester.  

Salen har derhos faaet smukt Udstyr væsentlig ved Bidraf fra Brændevinssamlaget. Her er tillige anbragt et prægtigt Billede af H.M. Kongen i Legemsstørrelse i rigt udstyret Ramme med Krone over, en Gave til Festivitetslokalet af  Hr. Dr. Kittel. Endvidere er Salen forsynet med 4 større Speil og de gamle smukke Lysekroner fra den oprindelige Eiers Tid er forsynede med Gas. Der er ogsaa anbragt 2de større norske Landsskaber med Motiver fra Byens Omegn.

Den tilstødende Sal indeholder 30 større oliemalede Portraiter af Byens Legatstiftere, samt af Byens Eidsvoldsmand og dens ældre Storthingsrepresentanter. Det største Antal af disse Portraiter er Gave til Kommunen fra vedkommende Familie, Resten af Billederne tilligemed Møblement og Udstyr af de tilstødende Rum er tilveiebragt ved at der siden 1886 er betalt Kontingent for Benyttelse af Raahuset 3die Etge til Bailer, Generalforsamlinger og andre Møder.

Medens hele 3die Etage benytttes til Samlingsrum for Festen, gives Aftensmaaltidet i Raadhuset 2den Etage, i Retslokalet og de dertil stødende Rum. Udsmykningen af Lokalet for Anledningen, Anbringelsen af Blomster etc. samt Spisebordenes Udstyr m.v. er besørget af en Damekomite bestaaende af Fruerne Eyde, Kløcker, Gjessing og Elligers, der fungerer som Værtinder ved Ballet.  

Den af Formandskabet opnævnte Festcomite bestaar af Consul M. Kallevig som Formand, Dr. Fr. Blich, Consul S. Eyde, Dispacheur Jensen og Skibsreder Hein.

Til Ballet er samtlige fremmede Officerer indbundne af Arendals Kommune. Souperen vil anrettes Kl. 10. Skaalen for H.M. Kongen udbringes af Amtmanden og der udbringes derpaa antagelig en Skaal for Sverige af Dr. Fred. Kittel, og i Anledning af de tydske Krigsskibes Nærværelse en Skaal for Tydskland af Dispacheur Jensen.  

Dansen fortsættes derpaa indtil H.M. Kongens Afreise, som er bestemt at skulle foregaa paa Natten. Kongeskibet lægger da til foran Raadhuset, og der sættes ombord fra Raadhusbryggen med Dampskibet «Pelle», som hertil velvillig er Kommunen overladt.

Udenfor Raadhuset anbringes Begfakler, derimod har det ikke lykkedes at erholde noget Fyrværkeri. H.M. Kongens Afreise vil antagelig finde Sted omkring Kl. 1.-.

Kilder:

Aschehougs Norges Historie, bind 9

Vestlandske Tidende 21. juli 1891